ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 

Budowa geologiczna

Obszar Kaczyc budują utwory czwartorzędu związane z akumulacją rzeczno - lodowcową plejstocenu oraz akumulacją rzeczną holocenu. Ich grubość jest zmienna od 20 do 85 m. Najmłodsze osady akumulacji rzecznej ( holocen) to piaski drobne i średnie z domieszką frakcji pylastej i ilastej, muły i aluwia wypełniające terasy zalewowe doliny Piotrówki i Olzy. Utwory plejstocenu to szare i żółto - szare gliny pylaste, lessowate, miejscami piaszczyste, często z domieszką otoczaków kwarcu i głazików pochodzenia skandynawskiego, a także iły piaszczyste, pyły, piaski i żwiry.

Gliny lekkie, lessowate, mułki i pyły pokrywają wzniesienia terenu. Żwiry rzeczno - lodowcowe stanowiące najstarsze ogniwo czwartorzędu zalegają bezpośrednio na utworach trzeciorzędu. Osady piaszczyste są barwy szarej i żółtobrunatnej z dużą domieszką kwarcu. W osadach trzeciorzędowych występują głównie łupki, iłołupki i zlepieńce.

Podłoże Kaczyc budują skały karbońskie, które nie pojawiają się nigdzie na powierzchni. Ich strop stopniowo obniża się z północy ku południowi, gdzie zapada się głęboko pod Karpaty. Utwory karbonu należą do karbonu górnego, tzw. produktywnego. Tworzą je średnioziarniste piaskowce i ciemnoszare, często piaszczyste łupki zawierające pokłady węgla kamiennego. Węgiel ten był eksploatowany w KWK " Morcinek", na głębokości od 600 do 1100 m. Na głębokości około 1400 m zlokalizowano rzadko występujący węgiel kulisty.

Opis skał występujących w regionie.


Ukształtowanie powierzchni

Teren Kaczyc pod względem hipsometrycznym zaliczamy do nizin o rzeźbie pagórkowatej. Najwyższy punkt Kaczyc ma ok. 302,7m n.p.m. Wysokości względne dochodzą do 75 m. Wyższa, południowa część Kaczyc opada terasowo ( stopniowo) w kierunku rzeki Olzy.

Widok na dolinę Olzy

 


Klimat

Teren Kaczyc znajduje się w obrębie podkarpackiej dzielnicy klimatycznej. Klimat ten wykazuje wyraźną zależność od wędrówek mas powietrza, głównie polarnomorskiego. Powodują one duże nieregularności stanów pogody i znaczne wahania temperatur w ciągu roku oraz rzadkie pojawienie się długich, mroźnych zim. Największy wpływ na kształtowanie się pogody wywierają masy powietrza przynoszone przez wiatry znad Atlantyku. Najczęściej wieją wiatry zachodnie, południowo - zachodnie i północno - zachodnie.

Średnie temperatury roczne kształtują się w granicach 7-8°C, średnie temperatury stycznia od -2 do -3°C, średnie lipca 16-18°C.

W ciągu roku występuje średnio 100-110 dni z temperaturą powyżej 15°C oraz 5-8 dni upalnych, z temperaturą powyżej 30°C.

Zachmurzenie nieba jest duże. Średnio notuje się 50-55 dni pogodnych, 70-75 dni dość pogodnych, 110-125 dni pochmurnych.

Średnie roczne opady wynoszą 800-1000 mm.

Okres wegetacji roślin trwa około 220 dni w roku. Średnia temperatura dobowa utrzymuje się wtedy powyżej 5o C, co umożliwia wegetację roślin.

 


Wody powierzchniowe

Teren wsi należy do zlewiska Morza Bałtyckiego i jest położony w dorzeczu Górnej Odry.

Główną rzeką odwadniającą jest Olza i liczne, małe potoki ( często bez nazwy), będące dopływami Piotrówki.

 


Wody podziemne

Główny poziom użytkowy wód występuje w utworach czwartorzędowych do głębokości ok.20 m. Źródła wypływające z tych osadów są mało wydajne.

 


Gleby

Na terenie wsi i gminy Zebrzydowice występują głównie gleby:

Gleby te zostały wytworzone z cząstek lessowatych, pyłów ilastych i częściowo z cząstek ilastych.

Średnia miąższość warstwy próchniczej wynosi 25-30 cm.

Na gruntach ornych przeważają klasy bonitacyjne: IIIa, IIIb, IVa i IVb a na trwałych użytkach zielonych klasa III i IV.

 


Roślinność i zwierzęta

Na terenie Kaczyc są dwa większe obszary leśne :

Są to lasy mieszane.

Roślinność i zwierzęta lasu

Warstwa lasu

Rośliny

Zwierzęta

Drzewa świerk pospolity, sosna, modrzew europejski, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, grab zwyczajny, brzoza, olsza czarna, różne odmiany wierzby dzięcioł pstry duży, kukułka, drozd śpiewak, zięba, myszołów, krogulec jastrząb, wiewiórka
Podszyt leśny młode drzewa, bez czarny, czeremcha zwyczajna, jarzębina, leszczyna sarna, lis, zając, kuna leśna
Runo leśne malina, jeżyna, paprocie - narecznica samcza, skrzyp leśny, szczawik zajęczy, dąbrówka kosmata, konwalijka dwulistna, zawilec gajowy, przylaszczka, kopytnik pospolity, miodunka plamista jeż, mysz ryjówka, zaskroniec, jaszczurka zwinka, łasica, żaba trawna, żuk gnojowy, mrówki

 


Roślinność i zwierzęta łąk

Rośliny - koniczyna, perz, mniszek lekarski, stokrotka pospolita, bluszczyk kurdybanek, rzeżucha łąkowa, macierzanka piaskowa, mak polny, chaber bławatek, dąbrówka rozłogowa, ostrożeń łąkowy, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, szczaw, perz, babka zwyczajna, dzwonki, osty, niezapominajka, krwawnik pospolity, rumianek pospolity, skrzyp polny

trawy - wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa, stokłosa bezostna, lucerna siewna, tymotka łąkowa,

kmieć błotna ( kaczeniec) - na terenach podmokłych

Zwierzęta - bażant, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworódka, żaba trawna, ropucha, mysz polna,

Dąb - pomnik przyrody

 

 

Powrót do strony głównej