Wysoczyzna Kończycka

Jest to część Kotliny Ostrawskiej w dorzeczu Olzy i jej prawych dopływów, m.in. Piotrówki.Wschodnią granicą Wysoczyzny Kończyckiej jest dział wód Odry i Wisły, przebiegający przez miejscowość Pruchna - ok. 5 km na wschód od Kaczyc. Średnia wysokość bezwzględna Wysoczyzny Kończyckiej to około 250 m n.p.m. ( w Kaczycach maks. 303 m n.p.m.). Wysokości względne wynoszą przeważnie 40 - 75 m.

Tereny te są częściowo równinne, a częściowo pagórkowate, wskutek rozcięcia osadów czwartorzędowych przez współczesne rzeki i potoki. Pozostałością po zlodowaceniach - krakowskim i środkowopolskim - są głazy narzutowe.

 


 

Kotlina Ostrawska

Pod względem przyrodniczym Kotlina ma wiele cech wspólnych z Wysoczyzną Kończycką ( krajobraz, ukształtowanie powierzchni, budowa geologiczna). Jest jednak obszarem silnie uprzemysłowionym, co spowodowało znaczną degradację środowiska przyrodniczego. Efektem rozwoju górnictwa i hutnictwa są hałdy, szkody górnicze i zanieczyszczenia.

 


 

Płaskowyż Rybnicki

Leży między Kotliną Raciborską na zachodzie a Kotliną Oświęcimską na wschodzie. Obejmuje południową część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Jest to region intensywnej eksploatacji węgla kamiennego. Na terenie tym zalegają również złoża soli, gipsu i siarki.

 


 

Dolina Górnej Wisły

Rozpościera się na wschód od Wysoczyzny Kończyckiej. Jej dno leży na poziomie 220 - 240 m n.p.m. i wypełnione jest osadami akumulacyjnymi rzeki Wisły ( piaski i żwiry). Na obszarze doliny znajduje się zbiornik retencyjny na Wiśle - Jezioro Goczałkowickie, ponadto liczne stawy rybne.

 


 

Pogórze Śląskie

Ciągnie się na wschód od Olzy pasem 5 - 15 km. Powierzchnia Pogórza Śląskiego obniża się od 400 do 500 m n.p.m. u podnóża gór, do około 3000 m n.p.m. na granicy północnej.Przeciętne deniwelacje wynoszą 70 - 120 m. Garby Pogórza cechują się dość łagodnymi, długimi zboczami o spadkach 5-10%, budują je mało odporne łupki z wkładkami twardszych wapieni i piaskowców, tworzących płaszczowinę cieszyńską i podśląską. Dna dolin i kotlin wypełnione są osadami Wisły , Olzy i ich dopływów.

 

Powrót